அனைத்து பகுப்புகள்
EN

அச்சிடும்போது கணினி அச்சிடும் காகிதத்தின் அளவை உறுதிப்படுத்துவதற்கான விதிகள்

நேரம்: 2022-04-17 வெற்றி: 1

Computer printing paper is very common in our daily life and needs to be used in many places. It has many uses and types. Guanhua manufacturers tell you, what are the sizes of commonly used computer printing paper?

Computer printing paper can be classified into: one, two, three, four, five, six, according to the number of pages, can be divided into multi-page computer printing paper according to the purpose, the general size of computer printing paper is generally in the following range of units (cm):

Large 16 open 21*29cm/ Large 32 open 14.5*21cm/ Large 64 open 10*14.5cm/

Positive 40K 10.5*9.5cm/ Positive 16K 19*26.5cm/ Positive 32K 19*13cm/

Positive 64K 13*9.5cm/ Positive 48K 17.8*9.5cm/ Positive 20K 13*21/

Positive 35 open 10.5*21cm/ Positive 27 open 12*24cm

The uses of computer printing paper are: receipts, delivery notes, return orders, material picking orders, material receiving orders, material return orders, incoming warehouse orders, outgoing warehouse orders, inbound orders, outbound orders, purchase requisitions, The types of coupons commonly used by enterprises and units, such as transfer slips, payment requisitions, payment slips, transfer notices, order menus, and general taxpayer sales lists.

Suzhou Guanhua Thermal Paper Co., Ltd. has been focusing on the production and sales of thermal paper, self-adhesive labels, computer printing paper, etc. for 19 years. If necessary, please call or contact online. Guanhua Paper Products is committed to providing you with more convenient and practical office paper products.

தயவுசெய்து உங்கள் மின்னஞ்சலை இங்கே சொல்லுங்கள்.