அனைத்து பகுப்புகள்
EN

கணினி அச்சிடும் காகிதத்தின் கிடைமட்ட மற்றும் செங்குத்து நோக்குநிலையை எவ்வாறு சரிசெய்வது?

நேரம்: 2022-03-14 வெற்றி: 2

The horizontal and vertical adjustment of computer printing paper can be performed directly on the computer. In fact, the operation is very simple, but many people do not pay attention to this function, and even think that they can set the computer to print the paper horizontally and vertically by adjusting the printer. The following editor will teach you how to adjust the horizontal and vertical orientation of the computer printing paper?

If you want to set the print orientation on the computer, you can do it in the device and printer settings on the computer's control panel. The following takes a Windows 7 system computer as an example to describe the operation method:

1. Press the "Win" + "R" keys at the same time to open the Run window, enter "control" in its text box, and then click "OK".

2. In the open control panel, find and click "Devices and Printers", right-click to select the printer we want to set, and click "Printing Preferences" in the pop-up menu.

3. In the opened settings window interface, click the "Basic" option in the right tab, then find the "Orientation" column, and click the "Landscape" or "Portrait" option at the back.

4. After completion, you can see that the paper orientation has changed on the left side, then check the "Print Preview" option at the bottom, and use the print function to print.

தயவுசெய்து உங்கள் மின்னஞ்சலை இங்கே சொல்லுங்கள்.